fbpx

ISO 14001:2015 – Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 14001:2015  je međunarodni standard za organizacije koje žele da poboljšaju svoj rad u zaštiti životne sredine i primene sistema upravljanja životnom sredinom kako bi pokazale svoje odgovornosti za životnu sredinu prema fondu održivosti.

Aktivnosti bilo koje vrste organizacija koriste prirodne resurse ili obnovljive izvore energije i daju nepoželjne otpadne proizvode, koji utiču na životnu sredinu. Ovaj uticaj treba identifikovati, minimizirati i kontrolisati tokom celokupnog životnog ciklusa procesa, usluge i/ili aktivnosti organizacije. Implementacija i sertifikacija sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS-a) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015, pruža sistematičan pristup za tretiranje aspekata organizacije u životnoj sredini; EMS organizaciji omogućava da prati uticaj njenih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu.

Prema ISO-u, ISO 14001: 2015 je primenljiv na bilo koju organizaciju, bez obzira na njenu veličinu, vrstu ili prirodu, i odnosi se na aspekte zaštite životne sredine u vezi svih aktivnosti, proizvoda i usluga koje organizacija želi da kontroliše u okviru svog EMS-a.

Sticanjem sertifikata o usaglašenosti sa primenjivim zahtevima ISO 14001:2015 standarda, stiču se brojne prednosti, od kojih su neke:

ISO 14001
  • Povećano poverenje kupaca, zajednice, zaposlenih i međunarodnih organa za zaštitu životne sredine.
  • Mogućnost pristupa tenderima i konkursima u kojima je zahtevan sertifikovani sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.
  • Jasno komuniciranje organizacije sa javnošću o tome da je ona posvećena zaštiti životne sredine i da preduzima napore da zagađenje koje može proizaći iz njenih aktivnosti i njegov efekat – smanji na minimum.
  • Međunarodno priznat sertifikat poboljšava brend, reputaciju i imidž organizacije.
  • Jasna opredeljenost za zaštitu životne sredine daje prednost nad poslovnim konkurentima koji o tim pitanjima ne brinu, što korisnici usluga i proizvoda organizacije, i njeni partneri, mogu lako doznati.
  • Optimizacija, postizanje i demonstriranje performansi u oblasti životne sredine, smanjenje troškova kroz efikasnije korišćenje resursa i smanjenje rizika od ekoloških nesreća (čime se smanjuj i troškovi osiguranja).
  • Uspostavljanje rešenja za sprečavanje potencijalnih incidenata koji mogu dovesti do sankcionisanja organizacije i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju da se dese.
  • Izgradnja poverenja o primeni i poštovanju važećih zakona i propisa iz domena zaštite životne sredine.
  • Pojačana izvozna snaga na tržišta koja zahtevaju međunarodno prepoznat sertifikat. 

Stojimo Vam na raspolaganju za Vaša pitanja.


Sertifikacija od poverenja