fbpx

ISO 22000:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

ISO 22000: 2018 je međunarodni standard primenjiv na sve organizacije uključene u bilo koji aspekt lanca ishrane, koje žele da putem primene kontrolisanog sistema menadžmenta dosledno ostvaruju postavljene ciljeve bezbednosti hrane – i to kako ciljeve koji proizilaze in internih potreba organizacije, tako i ciljeve bezbednosti hrane čije ostvarivanje zahtevaju dobavljači, korisnici ili primenjivi domaći i međunarodni zakoni.

Standard definiše zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću hrane gde organizacija u lancu hrane treba da pokaže svoju sposobnost da kontroliše opasnosti po bezbednost hrane, kako bi obezbedila da hrana bude sigurna u vreme njene konzumacije.

U ISO 22000:2018 su integrisani HACCP principi (Analiza rizika i kritične kontrolne tačke) i preporuke Codex Alimentarius-a, što je ključno za efektivnost sistema menadžmenta bezbednošću hrane, budući da se efektivnom primenom HACCP-a i identifikacijom i procenom opasnosti za koje se može opravdano očekivati da se javljaju u lancu ishrane, stvara osnova za primenu dugoročno održivih bezbednosnih mera.

Sticanjem sertifikata o usaglašenosti sa primenjivim zahtevima ISO 22001:2018 standarda, stiču se brojne prednosti, od kojih su neke:

ISO 22000
  • Povećano poverenje kupaca, zajednice, zaposlenih i domaćih i međunarodnih partnera.
  • Mogućnost pristupa tenderima i konkursima u kojima je zahtevan sertifikovani sistem menadžmenta bezbednošću hrane.
  • Jasno komuniciranje organizacije sa javnošću o tome da je ona posvećena bezbednosti hrane i da preduzima napore da neusaglašenosti izlaznih elemenata njenih procesa i njihov efekat – smanji na minimum.
  • Međunarodno priznat sertifikat poboljšava brend, reputaciju i imidž organizacije.
  • Jasna opredeljenost za sistemski pristup bezbednosti hrane daje prednost nad poslovnim konkurentima koji o tim pitanjima ne brinu, što korisnici usluga i proizvoda organizacije, i njeni partneri, mogu lako doznati.
  • Optimizacija procesa i smanjenje troškova kroz efikasnije korišćenje resursa i smanjenje neželjenih rizika.
  • Uspostavljanje rešenja za sprečavanje potencijalnih incidenata koji mogu dovesti do sankcionisanja organizacije i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju da se dese.
  • Izgradnja poverenja o primeni i poštovanju važećih zakona i propisa iz domena bezbednostiu hrane.
  • Pojačana izvozna snaga na tržišta koja zahtevaju međunarodno prepoznat sertifikat. 

Stojimo Vam na raspolaganju za Vaša pitanja.

Sertifikacija od poverenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice